GLĚDAJŚO! Nowy! Dolnoserbski Firefox 70.0 jo wujšeł! Ześěgnjeńske wótkaze na toś tom boku nalěwo.

Dolnoserbski rěcny pakśik instalěrowaś

 1. Firefox ześěgnuś
 2. Aby dolnserbsku wersiju Firefox dostał, musyśo dwě ześěgnjeni pśewjasć. Jadno ześěgnjenje za programowe dataje Firefox (pópšawem engelska wersija za ZSA).

  • Programowe dataje ześěgnuś

  Engelske programowe dataje wersije Firefox 70.0 namakajośo pód toś teju adresu (zapisk English (US)). Móžośo zawěsće dolnoserbski rěcny pakśik teke do nimskorěcnego Firefox instalěrowaś (zapisk German).

  • Serbskorěcne dataje ześěgnuś

  Dolnoserbski rěcny pakśik dsb.xpi namakajośo na toś tom boku.

 3. Dolnoserbski rěcny pakśik instalěrowaś
 4. Za tym až sćo programowe dataje Firefox (glejśo górjejce) a dataje dolnoserbskego pakśika ześěgnuł a program Firefox instalěrował, móžośo něnto dolnoserbski rěcny pakśik instalěrowaś.

  Glědajśo: Numera wersije programowych datajow a pśisłušnego rěcnego pakśika musytej jadnakej byś.

  Na pś. za Firefox wersiju 70.0 trjebaśo teke rěcny pakśik wersije 70.0

  Maśo dwě móžnosći instalacije: Klikniśo na symbol z tśimi grědami górjejce na wobrazowce a wubjeŕśo zapisk Add-ons. W slědujucem woknje klikniśo na Erweiterungen a tam na symbol ze zubkatym kólaskom a wubjeŕśo pón Add-on aus Datei installieren.... Źiśo do zarědnika, do kótaregož sće dsb.xpi ześěgnuł, wubjeŕśo toś tu dataju a wócyńśo dataju z kliknjenim na tłocašk Öffnen.

  Klikniśo pón na tłocašk Jetzt installieren (z Abbrechen móžośo pśetergnuś) a slědujśo instalaciju, až njejo dokóńcona. Skóńcnje wiźiśo nowu kategoriju Sprachen w zastojniku dodankow, źož jo nowy dolnoserbski rěcny pakśik zapisany.

  Druga móžnosć jo: Klikniśo z pšaweju myškoweju tastu górjejce na městno rejtarkoweje rědki a wubjeŕśo pón Menüleiste, aby menijowu rědku pokazał. Źiśo pón do menija Datei a wubjeŕśo zapisk Datei öffnen.... Źiśo do zarědnika, do kótaregož sćo dsb.xpi ześěgnuł, wubjeŕśo toś tu dataju a wócyńśo dataju z kliknjenim na tłocašk Öffnen.

 5. Dolnoserbski pakśik aktiwěrowaś
 6. Něnto móžośo dolnoserbski Firefox z pśikazoweje smužki abo ze zwiska na desktopje z opcijoma -UILocale dsb startowaś, na pś. C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe -UILocale dsb. Město C:\Programme\Mozilla Firefox\ musyśo zawěsće sćažku wužywaś, kótaraž wjeźo k městnoju wašeje Firefox-instalacije, na přikład C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\.

  Druga móžnosć jo programowe rozšyrjenje Locale Switcher wót Benjamina Smedberga. Instalacija pśewjeźo se ako z rěcnym pakśikom, na pś. z Datei - Datei öffnen.... Rowno tak ako rěcny pakśik zapisujo se toś to rozšyrjenje do zastojnika dodankow (meni Extras - Add-ons) (Rědy - Dodanki). Pó znowegostartowanju Firefox namakajośo tłocašk Sprachen (Rěcy) w symbolowej rědce a w meniju Extras (Rědy) zapisk Sprachen (Rědy) z pódzapiskoma Nimčina a (jolic sćo južo dolnoserbski rěcny pakśik instalěrował) Dolnoserbšćina.

  Ako alternatiwu za Locale Switcher móžośo rozšyrjenje Simple Locale Switcher wužywaś, kótarež jo pitśku wobšyrnjejše a do dolnoserbšćiny pśełožone.