GLĚDAJŚO! Nowy! Dolnoserbski Firefox 70.0 jo wujšeł! Ześěgnjeńske wótkaze na toś tom boku nalěwo.

Dolnoserbski Firefox instalěrowaś

 1. Serbske wersije instalěrowaś
 2. Wšykne dolnoserbske wersije Firefox za Windows, Linux a Mac OS X namakajośo pód adresu https://www.mozilla.org/dsb/firefox/all/ pód zapiskom Lower Sorbian.

  • Instalacija pód Windowsom

  Windowsowa wersija stoj ako exe-dataja k dispoziciji, jano alfawersije (wersijowe mě Aurora) móžośo teke ako zip-dataju ześěgnuś.

  Ześěgniśo aktualnu exe-dataju Firefox Setup 70.0.exe do zarědnika swójeje wólby, pśejźćo do toś togo zarědnika a klikniśo dwójcy na dataju. Instalacija se startujo, slědujśo instalěrowański proces a wubjeŕśo žycone opcije.

  • Wupakowanje archiwa tar.bz2 za Linux

  Za Linux stojotej dwě wersiji k dispoziciji, za 32-bitowy a za 64-bitowy Linux.

  Pód Linuxom wupakujośo archiwowu dataju tar.bz2 z konsole abo terminalnego wokna. Pušććo se do celowego zapisa z pśikazom cd <celowy zapis> a zapódajśo:

  tar -xvjf firefox-70.0.tar.bz2

  do zapódawańskego napominanja. Móžośo zawěsće teke pakowański program swójeje Linuxoweje distribucije wužywaś.

  Glědajśo: Jolic archiw njeinstalěrujośo do zapisa "Home", ale do drugego zapisa, trjebaśo pšawa administratora! Móžośo za to z konsole abo terminala pśikaz su zapódaś. Musyśo pótom swójo administratorowe gronidło zapódaś. Alternatiwnje móžośo se pśi startowanju Linuxa ako root pśizjawiś. Pušććo se pón do zapisa, źož su něnto wupakowane dataje a startujśo program Firefox pśez klikńjenje na dataju "firefox" (bźez datajoweje kóńcowki!)

  • Wupakowanje archiwa dmg za Mac OS X

  Dolnoserbska instalaciska dataja pśedlažy w formaśe dmg. Ześěgniśo dataju Firefox 70.0.dmg do někakego zarědnika na swójom licadle a klikniśo dwójcy na toś tu dataju.

 3. Dolnoserbski rěcny pakśik za Firefox instalěrowaś
 4. Zapokazanje za instalaciju namakajośo na toś tom boku.